Hiển vinh thuộc Chiên Con (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Hiển vinh thuộc Chiên Con"

Bài nhạc lấy từ Album "Je-sus tình yêu của tôi"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Cùng bài hát này nhưng phiên bản phối khí mới

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

 

Hiển vinh thuộc Chiên Con

Hiển vinh! Hiển vinh! Hiển vinh thuộc Jê-sus!
Hiển vinh! Hiển vinh! Hiển vinh thuộc Chiên Con!
Cứu Chúa Jê-sus vinh hiển,
xứng đáng tôn vinh ngợi khen!
Jê-sus ở trên ngôi Ngài.
Và dâng lên Chúa tiếng hát tôn vinh ngợi khen
Chiên Con đang ngự trên ngai.

 

Jesus-tinh-yeu-cua-toi

 

Jesus-tinh-yeu-cua-toi-b© 1999-2017 Tinlanh.Ru