Quyền phép của Lời Chúa

b_scrollKhi nhiều anh chị em dâng lời cầu nguyện tin nhận Chúa, để được tái sanh thành người con trong gia đình của Đức Chúa Trời và mong được biến đổi cuộc sống mình, chúng ta chỉ biết cảm tạ Chúa. Và biết rằng tiếp theo đó, để những người con mới quay về này nhận được phước Chúa một cách đầy đủ, họ cần phải thay đổi lối sống mình theo ý Chúa mà lớn lên trong đức tin để kết nối với quyền năng của Ngài.

Bài chia sẻ này nhằm giúp anh chị em nhận thức được tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống mình, thành nhu cầu để biết đói khát Lời Chúa, biết tự nuôi mình bằng Lời Chúa.

Lời hằng sống tái sanh chúng ta

1 Phi-e-rơ 1:23-25
23 anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Ðức Chúa Trời. 24 Vì, Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, 25 Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.

Khi chúng ta lắng nghe về Chúa Jê-sus, là chúng ta đang mở lòng cho hạt giống sự sống gieo vào tâm linh mình. Hãy lưu ý – đây là hạt giống chẳng hư nát, bền vững đời đời. Lời đó đầu tiên sanh ra đức tin trong lòng chúng ta, khiến chúng ta quyết định tin cậy và hướng lên Đức Chúa Trời, ăn năn mời Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình. Và phép lạ xảy ra khi chúng ta mời Chúa đến – Ngài rửa sạch khỏi tội lỗi và tái sanh lại tâm linh chúng ta, biến tâm linh hư hoại thành một tâm linh bất tử, ban cho chúng ta một bản tính mới hoàn toàn.

Lời Chúa sanh ra trong chúng ta đức tin để nhờ đức tin đó mà chúng ta được cứu rỗi. Cho nên có thể nói chính là Lời Chúa đã sanh lại chúng ta.

Trong Kinh thánh Chúa Jê-sus được gọi là Ngôi Lời (Giăng 1:1). Như vậy chúng ta được tái sanh bởi Chúa Jê-sus là Ngôi Lời để mà cùng sống với Chúa Jê-sus tức là cùng sống với Lời Ngài, đi theo đường lối của Ngài.

Ai tôn kính Chúa Jê-sus là phải tôn kính Lời Chúa. Ngược lại, ai coi thường Lời Chúa cũng là người coi thường chính Chúa Jê-sus.

Lời Chúa chỉ ra con đường phước hạnh.

Mỗi bước đường đời chúng ta đi đều là bước tới tương lai, đến những ngày mà ta chưa từng sống, những kinh nghiệm mới chưa từng trải qua, giống như đến những miền đất mà ta chưa từng đến. Anh chị em có muốn mình luôn có được ánh sáng dẫn đường không?

Thi thiên 119:105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.

Ai trong số chúng ta cũng mong muốn sống được may mắn và có phước. Nhưng bản thân hai khái niệm may mắn và phước, khi nói đến ai cũng ngầm hiểu rằng đấy không phải thuộc quyền của con người. Nhưng những người tin Chúa có nắm trong tay bí quyết để được may mắn và được phước trên con đường đời của họ.

Kinh thánh chỉ ra cho chúng ta bí quyết đó:

Giô-suê 1:8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.

Vì Đức Chúa Trời muốn và đã bày tỏ cho chúng ta cách sống cho được may mắn và được phước.

Quyển sách luật pháp – tức là những chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, dành cho cả mọi người chứ không có ngoại lệ nào cả. Đã gọi là Luật cho cả mọi người, thì phước cho người nào biết và gìn giữ, còn ai vô tình hay cố ý phạm luật đều bị chịu hậu quả. Con cái Chúa không có nhiều người cố tình phạm luật, nhưng vô tình thì rất nhiều. Cho nên vẫn nhiều người đang bị vướng mắc trong khó khăn nợ nần đau yếu, mà không biết làm sao được giải thoát. Câu trả lời là phải tìm tới những lời răn dạy trong Kinh thánh – hãy suy ngẫm ngày và đêm – để cẩn thận làm theo.

Những lời răn, bài dạy của Chúa chính là tiêu chuẩn để sống theo đó thì sẽ được may mắn và được phước. Mà may mắn và phước hạnh có bao gồm cả sức khỏe cho toàn thân thể nữa.

Châm ngôn 4
20 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.
21 Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con.
22 Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.

bible-lightbulbLời Chúa gìn giữ đời sống chúng ta

Chúa Jê-sus có dùng một hình ảnh ngụ ngôn như sau để chỉ ra tầm quan trọng việc sống theo Lời Chúa:

Ma-thi-ơ 7
24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. 25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. 26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.

Khi chúng ta làm theo Lời Chúa, là chúng ta xây căn nhà cuộc sống của mình trên nền đá. Còn những ai không làm theo (dù có được nghe lời Chúa hoặc chưa được nghe lời Ngài thì cũng vậy thôi) – sẽ như người xây nhà trên nền cát, không thể chống lại được sóng gió cuộc đời này.

Thậm chí, khi chúng ta đi trên đường công bình, ma quỉ vẫn tìm mọi cách xô đẩy chúng ta lệch bước, vì khi chúng ta lệch thì nó mới có thể tấn công và hủy phá chúng ta được.

Thi thiên 17:4 Còn về công việc loài người, Tôi nhờ lời môi Chúa phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo.

Như vậy, Lời Chúa gìn giữ đời sống chúng ta vững chãi.

Để một người tin nhận Chúa Jê-sus và được cứu rỗi không cần phải biết quá nhiều câu Kinh thánh, vậy thì cả quyển Kinh thánh Chúa với 32000 lời hứa đã lưu truyền lại cho chúng ta để làm gì? Ngài cấm không cho ai được thêm, và cũng không cho ai được bớt Lời của Ngài. Như vậy rõ ràng là cả Kinh thánh còn có ích cho nhiều việc khác nữa

2 Ti-mô-thê 3:
16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

Vậy thì trong Hội thánh phải hướng tới sự giảng dạy lời Chúa một cách trọn vẹn, đặt điều đó lên hàng đầu, để con cái Chúa được vững chắc trong đường lối mình theo Chúa, và được phước.

Không có Hội thánh nào có đủ bài giảng cho đủ mọi điều Chúa muốn dạy cả, cho nên cách tốt nhất và đó là cách mà Kinh thánh chỉ dạy – là con cái Chúa phải biết tự đọc Kinh thánh và nhận lấy lời Chúa làm đồ ăn thuộc linh, được sự an ủi, được đức tin tươi mới, và làm sự soi dẫn cho mình. Hội thánh tập cho người tin Chúa học từ chính Đức Thánh Linh là Đấng sẽ lấy mọi điều thuộc về Chúa Jê-sus mà rao bảo cho chúng ta biết.

Uy quyền tối cao của Lời Chúa

Thi thiên 138:2 Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhơn từ và sự chơn thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh-thinh Chúa.

Như chúng ta có biết trong Phi-líp đoạn 5, Danh Chúa Jê-sus là danh cao hơn tất cả các danh, nghe đến danh Chúa Jê-sus là mọi thế lực cả trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải kính sợ và tuân phục. Nhưng, xét theo câu Kinh thánh Thi thiên nói trên, nếu cầu nguyện những điều trái lời Ngài thì có kêu danh Chúa ra cũng không được nhậm lời.

Điều này cũng đúng thôi, vì Lời Chúa là ý Chúa. Mượn danh Ngài mà làm ý riêng mình, mượn danh Chúa mà kiếm ảnh hưởng và lợi cho riêng mình, thì Chúa tự nhiên sẽ không ủng hộ thôi.

Đây cũng là một thí dụ nhỏ, để anh chị em thấy nhiều câu khác nhau của Lời Chúa bổ sung cho nhận thức của chúng ta về Ngài, khiến chúng ta không bị lệch lạc và quá khích. Thông thường, xu hướng quá khích thường có ở những người mặc dù rất sốt sắng mà vẫn còn biết ít Lời Chúa.

Đến lúc này anh chị em đã thấy tầm quan trọng của Lời Chúa chưa?

Xin được dẫn ra một câu Kinh thánh để anh chị em càng rõ hơn về ý này. Vì ai nắm uy quyền đó sẽ là người phán xét chúng ta.

Giăng 12
46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. 47 Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. 48 Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng.

Lời Chúa sẽ xét đoán kẻ nào làm sai. Khi đến trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày đó, ta có dám kể công với Chúa về những việc lành đã làm để đòi Chúa xí xóa cho mọi điều sai trái ta đã làm không? Chính thái độ kính sợ Lời Chúa, vì kính sợ Chúa tức là kính sợ Lời Chúa, sẽ giữ chúng ta có được tấm lòng nhu mì, biết lắng nghe và sẵn sàng thay đổi.

Lời Chúa giúp chúng ta biến đổi

Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính. Muốn đổi tâm tính cần phải có sự giúp đỡ từ Trời, cộng với ý chí của con người.

Người ta thường không thay đổi, ngoại trừ khi họ thật sự mong muốn và được Chúa giúp. Và Chúa giúp bằng cách nào – nhờ chính Lời Ngài, có quyền năng biến đổi đời sống người nào biết lắng nghe, và biến đổi từ tận tâm ra ngoài.

Nhiều khi người ta muốn được gặt mà không chịu gieo, muốn ép người khác thay đổi bằng áp lực và các tác động bên ngoài, nhưng nếu không có sự thay đổi bên trong thì sẽ đâu lại hoàn đấy. Ngày hôm nay trở đi, anh chị em hãy nhờ Lời Chúa mà giúp nhau thay đổi.

Hê-bơ-rơ 4:12 Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Ðấng mà chúng ta phải thưa lại,

Nếu chúng ta gieo Lời của Chúa cho con người trong lúc họ còn đang mở lòng lắng nghe – thì Lời đó sẽ soi thấu lòng họ, và khiến họ phải làm một cái gì đó với chính bản thân mình.

Lời Chúa soi cho chúng ta thấy lộ hết mọi tư tưởng sâu kín trong lòng, khiến chúng lộ ra trần trụi trước mắt Chúa và trước mắt tâm linh chúng ta. Không phải lúc nào điều đó cũng làm chúng ta dễ chịu. Nhưng Chúa rất thông cảm với con người, trong một lúc Ngài không soi tỏ ra hết những xấu xí và dơ bẩn của con người bề trong chúng ta, mà Ngài dần soi từng điểm, để chúng ta thấy mà sửa được.

Trong đền tạm, có một chậu lớn bằng đồng đựng nước để những người đến gần bàn thờ rửa làm sạch mình trước khi dâng của tế lễ. Ai có biết vật liệu để làm chậu đó lấy từ đâu ra không – lấy từ những chiếc gương bằng đồng của phụ nữ Y-sơ-ra-ên. Trong mọi việc Chúa làm, đều có ngầm ý dạy dỗ cả, nhưng nhiều khi con người chỉ thích lấy những gì trên bề mặt là đủ, không biết rằng của báu của Đức Chúa Trời còn nằm sâu nữa dưới lòng đất.

Muốn xinh đẹp, hoàn hảo trong mắt Chúa – thì phải biết soi gương của Đức Chúa Trời. Muốn kết quả mà quả còn lại lâu dài, cũng phải làm theo tinh thần của Lời Chúa.

Lời Chúa cho kết quả lâu dài

Giăng 15
10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài.
16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.

Lời Chúa cho chúng ta hiệp một và kết quả trong công việc Ngài. Chúa hợp tác làm cùng với những người có lòng hợp tác (biết lắng nghe và làm theo Lời Chúa). Cho nên mức độ lớn và chất lượng của sự phục vụ phụ thuộc vào lượng kiến thức thuộc linh (đến từ sự tỏ ra trong Lời Chúa). Anh chị em có muốn hầu việc Chúa hiệu quả hơn không? Hãy nhận biết Chúa nhiều hơn nữa.

Thi thiên 66:2 Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài, Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài.

Ai phục vụ trong nhóm ca đoàn – hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài. Mỗi người khi hát là họ hát ra những nhận thức của mình về vinh hiển Chúa. Người gần Chúa và nhận biết Chúa nhiều hơn thì lời ca tiếng hát sẽ động chạm lòng người và làm sáng danh Chúa nhiều hơn.

Thi thiên 103:7 Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.

Ai có lòng hướng dẫn người khác đi theo Chúa, dù trong công tác cầu nguyện cầu thay, hay chăm sóc và giảng dạy, hãy đưa chức vụ mình lên một mức mới. Hãy tập thêm cách nhìn đường lối Chúa, thay vì chỉ xin được có biểu hiện quyền phép Ngài. Cầu nguyện không chỉ xin Chúa phép lạ đáp lời, mà cầu nguyện cho cả cội rễ của nan đề để những sự lệch lạc được nắn lại theo Lời Chúa.

Rô-ma 15:14 Hỡi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhơn từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau.

Ngay cả trong những lời khuyên bảo để giúp anh chị em mình, chỉ có lòng nhân từ không chưa đủ, cần phải thêm sự thông biết – tức là nhận thức trong Lời Chúa về điều mình muốn khuyên giúp.

Chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau một số những ý tưởng quan trọng để nhận thức ra tầm quan trọng của Lời Chúa, là kim chỉ nam cho đường chúng ta đi, là quyển hướng dẫn xử dụng mà Đấng Tạo hóa đã ban cho chúng ta biết cách sống đời sống mình cho đúng đắn mà được phước.

Lời Chúa đã tái sanh chúng ta

Cho ta đức tin, để kết nối và hợp tác được với quyền năng Chúa

Chỉ cho ta đường đi và giữ ta đi trên con đường may mắn và phước hạnh

Cho ta biến đổi tâm linh, tâm trí mình, và sau đó là đời sống mình

Cho ta nhận biết đường lối của Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài hiệu quả.

Hãy hết lòng học hỏi Lời Ngài

Ms Quốc Hùng© 1999-2017 Tinlanh.Ru