Bạn có vục mặt mình xuống nước không?

Article Index

Bạn thân mến,

Thời gian vừa qua, tôi được lôi cuốn mạnh mẽ bởi những lời của Chúa trong Ê-sai 55:8-9:

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.“

Trong khi tôi suy ngẫm về sự cách biệt rất xa giữa các đường lối của Đức Chúa Trời với những ý tưởng của chúng ta, tôi được sự nhắc nhở nhớ đến trường hợp của Ghê-đê-ôn và đạo quân của ông trong sách Các quan xét đoạn 6, 7 và 8.

Vào thời điểm đó, dân sự Y-sơ-ra-ên đã sa vào tội lỗi và sự thờ thần tượng, cho nên – như một hình phạt – Đức Chúa Trời đã để cho những đạo quân người Ma-đi-an tràn vào xứ của họ mỗi năm và cướp phá mùa màng của họ.

Vào một ngày, khi Ghê-đê-ôn đang kín đáo đạp lúa trong bàn ép – để tránh khỏi cặp mắt người Ma-đi-an – thì có một thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra cho anh ta và phán rằng: “Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng người!” (Các quan xét 6:11-12). Rõ ràng là Đức Chúa Trời nhìn nhận Ghê-đê-ôn hoàn toàn khác với cách Ghê-đê-ôn nghĩ về mình. Ghê-đê-ôn thấy mình như một người non trẻ, yếu đuối, và chẳng có khả năng gì. Nhưng Đức Chúa Trời lại chào hỏi anh như là một “người dõng sĩ”.

Chúng ta cần phải bớt quan tâm đến việc chúng ta nhìn nhận bản thân mình như thế nào, và phải quan tâm nhiều hơn đến việc Đức Chúa Trời nhìn nhận chúng ta trong Đấng Christ, mỗi một người trong chúng ta là một con người mới ... người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. (Ê-phê-sô 4:24). Nhìn nhận bản thân mình cách đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lối sống của chúng ta.

Khi đó Chúa đã giao trách nhiệm dẫn dắt dân sự Y-sơ-ra-ên vào trận chiến chống lại dân Ma-đi-an. Về phần mình, Ghê-đê-ôn đã tập hợp được một đạo quân đến đóng trại ở bên suối Ha-rốt, còn Ma-đi-an thì đóng trại ở phía bắc.

Số lượng quân của mỗi bên là bao nhiêu?

Đạo binh của Ghê-đê-ôn                                 32.000

Ma-đi-an                                                          135.000

Như vậy, Ghê-đê-ôn với 32.000 người đối đầu với 135.000 người Ma-đi-an. Anh bị bên kia trội hơn về số lượng đến hơn gấp 4 lần.

Hãy hình dung xem phản ứng của Ghê-đê-ôn khi Đức Chúa Trời phán với anh: “Đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá.” (Các quan xét 7:2).

Chúa đã ra lệnh cho Ghê-đê-ôn truyền cho những ai là kẻ sợ hãi run rẩy trở về. Kết quả là có 22.000 người bỏ về, và Ghê-đê-ôn còn lại với 10.000.  Đến thời điểm này, anh bị trội hơn gấp 13 lần.

Nhưng Chúa còn chưa dừng lại! Thật kinh ngạc cho Ghê-đê-ôn, Ngài phán: “dân hãy còn đông quá.”

Rồi Ngài biểu Ghê-đê-ôn đem dân sự mình xuống dưới mé nước, để Ngài có thể kiểm định họ khi họ uống từ suối nước. Tất cả những ai quỳ gối xuống mà uống nước đã bị loại ra. Chỉ còn những ai bụm nước mà liếm như chó thì đã qua được cuộc kiểm định.© 1999-2017 Tinlanh.Ru