Một phụ nữ đến nói với mục sư mình, "Tôi bị dằn vặt nặng nề vì một nan đề mà tôi biết là ảnh hưởng xấu đến sự làm chứng của tôi. Tôi thường xuyên kể phóng đại lên mọi chuyện đến nỗi nó bị sai lệch đi. Những người biết như vậy không còn tin tưởng tôi nữa. Ông có thể giúp tôi được không?"

Người hầu việc Chúa đáp, "Hãy cùng kể với Chúa về chuyện này."


Hoàng Đế Anh Hen-ri 8 nằm trên giường bệnh. Người cận thần thân tín nhất và là bạn thân của vua tới thăm, trong khi nói chuyện, vua nói:

- Hỡi bạn, đã đến lúc ta phải đi rồi.

- Đi đâu? - bạn vua hỏi.

- Ta không biết đi đâu.

- Thế khi nào vua lại quay lại? - viên cận thần hỏi.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru