Từ chuỗi bài: "Cùng ăn bánh hằng sống" - Chia sẻ kinh nghiệm đọc Kinh thánh để tự nuôi dưỡng tâm linh mình.

 

Lần này, chúng ta sẽ cùng nhau đọc một đoạn Kinh thánh rất nghiêm túc. Nghiêm túc vì đây là lời của chính Chúa Jê-sus; và Ngài nói về những tiêu chuẩn để phân chia rành mạch giữa những người có đức tin thật với những kẻ không có đức tin, những người xứng đáng vào thiên đàng và những người sẽ bị chối bỏ, và tùy thuộc thái độ của con người với những sứ giả của Tin lành mà họ sẽ được hoặc mất phần thưởng.


Nen tang huan luyen Hoi thanhXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Ba (C) - Bài học thứ hai (C2):

C2. NỀN TẢNG HUẤN LUYỆN HỘI THÁNH

Tác giả: Dr. Stan Dekoven


Nhan capXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Ba (C) - Bài học thứ nhất (C1):

C1. HUY ĐỘNG ĐỂ NHÂN CẤP
Tác giả: Berin Gilfillan


Ngoi khen va tho phuongXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Một (A) - Bài học thứ tư (A4):

 

A4. NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG

Tác giả: LaMar Boschman


Nhung nen tang duc tinXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt  giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa. 

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan  ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Một (A) - Bài học thứ nhất (A1):

A1. NHỮNG NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN

Tác giả: Bayless Conley


© 1999-2017 Tinlanh.Ru