Mục sư và nhà truyền giáo Ulf Ekman chia xẻ về điều cốt lõi của đức tin và quyền phép mà Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đó là danh của Chúa Jê-sus.

Đây là một quyển sách khổ nhỏ, dành cho mỗi một cơ-đốc nhân, để nhận biết và xử dụng uy quyền của Danh Chúa Jê-sus vào một cuộc sống đắc thắng.

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...


Nhà truyền giáo nổi tiếng Reinhard Bonnke chia xẻ với bạn sứ điệp Tin lành rõ ràng và thẳng thắn về thực tại tội lỗi của loài người chúng ta và quyền năng giải cứu của Chúa Trời.

Đây là một quyển sách khổ nhỏ - có thể dùng làm truyền đạo đơn.

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...


Nhà truyền giáo nổi tiếng T.L. Osborn chia xẻ những lập luận đơn giản, rõ ràng và chắc chắn với kinh nghiệm của một người đã được chứng kiến quyền năng Chúa giải cứu con người trên khắp thế giới. Sẽ giúp cho các bạn vững chắc hơn trong nền tảng của niềm tin mình.

Đây là một quyển sách khổ nhỏ - có thể dùng làm truyền đạo đơn.

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...


© 1999-2017 Tinlanh.Ru